เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบคำร้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักศึกษา)
แบบคำร้องปรับแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือIS (สำหรับ นักศึกษา)
หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง IRB (สำหรับนักวิจัย)
หนังสือนำส่งเอกสารปรับแก้ไขโครงการวิจัย (สำหรับนักศึกษา)
แนวทางการดำเนินงาน IRB คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ฉบับที่ 1 ปี 2561
แผนภูมิขั้นตอนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
FSRPCA-IRB แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาโครงการที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณา
FSRPCA-IRB แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาแบบเร็ว
.FSRPCA-IRB แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยประเภทประชุมเต็มคณะ
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form)
ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบแฟ้มประวัติผู้วิจัย
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110